Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawnego działania oraz pełnej funkcjonalności serwisu.
poniedziałek-piątek: 7:30-17:30
+48 602 887 061 lub +48 602 187 187

Procedura bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemicznym spowodowanym COVID-19

Podstawa prawna:

 • Wytyczne MEN, MZ, GIS z dnia 29 kwietnia 2020r. i z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego;
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 29 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
 • Placówka stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl

Do przestrzegania procedury zobowiązani są:

 • Rodzice i opiekunowie dziecka
 • Pracownicy placówki: nauczyciele, specjaliści, asystenci, obsługa
 • Organ prowadzący
 • Dyrektor placówki

Organ prowadzący:

 1. Określa szczegółowe rozwiązania w zakresie przyjęcia do placówki; w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu; pierwszeństwo uzyskują też dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 2. Ma możliwość zmniejszenia liczebności grup; tworzenia grup;
 3. Przyjmuje dziecko do placówki po podpisaniu przez rodzica stosownego oświadczenia o :
  • wzięciu na siebie pełnej odpowiedzialności za narażenie zdrowia własnego dziecka na potencjalną styczność z COVID-19;
  • aktualnym , bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka,
  • braku kwarantanny i izolacji u rodziców i osób mieszkających w jednym gospodarstwie domowym;

  Oświadczenie będzie podpisywane każdorazowo w momencie przyprowadzenia dziecka do placówki; po podpisaniu zgody rodzica na codziennie mierzenie dziecku temperatury ciała oraz przyjęcie innych warunków wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa w placówce w związku ze stanem epidemicznym spowodowanym (COVID-19).

 4. Zapewnia dostosowanie przedszkola do wymagań MEN I GIS w stanie epidemicznym.

  Obliguje wszystkich do prawidłowego używania płynu do dezynfekcji rąk umieszczonego przy wejściu do przedszkola.

  Dba o wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, fartuchy.

  Wywiesza plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

  Zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu na przedszkolnym placu zabaw.

  Zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

  Umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

  Przygotowuje ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.

  Organizuje bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać.

  Wymaga od dostawców cateringu jednorazowych pojemników i sztućców.

Dyrektor:

Organizuje zajęcia dla dzieci.

Rozmieszcza Grupy w wyznaczonych i stałych salach (liczebność grup nie powinna przekraczać 12 do 14 dzieci w grupie w zależności od wielkości sali )

Ogranicza przebywanie w placówce osób z zewnątrz.

Dba o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków.

Obliguje wszystkich do prawidłowego używania płynu do dezynfekcji rąk umieszczonego przy wejściu do przedszkola

Dba o wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, fartuchy.

Wywiesza plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

Zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu na przedszkolnym placu zabaw.

Zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

Przygotowuje procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia instruuje pracowników, jak należy je stosować.

Przeprowadza spotkania z pracownikami , których obliguje do tego by kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.

Uświadamia fakt ,że do placówki nie mogą przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.

Ogranicza rotację nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

Wyznacza i przygotowuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

Przygotowuje ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.

Organizuje bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać.

Wymaga od dostawców cateringu jednorazowych pojemników i sztućców.

Nauczyciel:

Stosuje się do zaleceń kryzysowych, przestrzega procedur.

Wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.

Nie organizuje wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.

Usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować.

Wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzi gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.

Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

Organizuje pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.

Dba, w miarę możliwości, o zachowywanie dystansu pomiędzy dziećmi.

Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny.

Podkreśla, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, daje przykład dziecku.

Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

Rodzic:

Przekazuje właścicielowi, dyrektorowi, nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka.

Wyposaża swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

Przyprowadza do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

Nie posyła dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

Doprowadza do tego, żeby dziecko nie zabierało do przedszkola zbędnych przedmiotów czy zabawek.

Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny.

Podkreśla, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

Regulamin działania przedszkola "Chatka Małolatka" w czasie stanu epidemicznego

 1. Placówka jest systematycznie, dezynfekowana i utrzymywana w czystości, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników oraz toalet.
 2. Wszystkie pomieszczenia są regularnie wietrzone, w tym każdorazowo po dezynfekcji; systematycznie stosowana jest przeciwwirusowa i przeciwgrzybiczna lampa przepływowa UV-C.
 3. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu i dezynfekowany (po każdej grupie, przed rozpoczęciem oraz na zakończenie zajęć).
 4. Przed wejściem do budynku umieszczony jest pojemnik z płynem dezynfekującym do rąk oraz informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do budynku.
 5. Do placówki mogą wejść osoby tylko po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia dyrektora placówki.
 6. Osoby wchodzące do budynku zobligowane są do zachowania wszelkich środków ostrożności: dezynfekcji rąk, założenia maseczki i rękawiczek ochronnych. Wejście takich osób do budynku uzależnione jest od wcześniejszego podpisania deklaracji dotyczącej ich stanu zdrowia.
  Wzór oświadczenia stanowi Załącznik numer 2 do niniejszej Procedury.
 7. Do minimum zostało ograniczone przebywanie w placówce osób trzecich (dostawców, kurierów etc.). Taka obecność uzależniona jest od każdorazowej decyzji właściciela lub dyrektora placówki.
 8. Wszyscy pracownicy placówki są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej –jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem do użytku w razie potrzeby.
 9. W placówce, w łatwo dostępnych miejscach są umieszczone numery telefonów do: organu prowadzącego, dyrektora placówki, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, instrukcje właściwego zakładania i zdejmowania maseczek i rękawiczek jednorazowych, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje właściwej i skutecznej dezynfekcji.
 11. Z sal zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Inne przedmioty i zabawki będą systematycznie czyszczone i dezynfekowane.
 12. Rodzice mają obowiązek wyjaśnić dziecku, w jakiej sytuacji się znajdujemy, dlaczego nie wolno zabierać zabawek z domu do przedszkola oraz przypominać o zasadach higieny - częstym myciu rąk, unikaniu dotykania oczu, nosa, ust, unikaniu przytulania się z rówieśnikami i kadrą, niepodawaniu ręki na powitanie, odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 13. Rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku, które ukończyło 4. rok życia indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z placówki.
 14. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki zobligowani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum dwa metry
 15. Rodzice nie powinni wchodzić do budynku. Dzieci są odbierane i oddawane rodzicom w wejściu budynku przez kadrę z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa.
 16. Rodzice przyprowadzający dziecko do placówki zobowiązani są do działania według następującego schematu: naciskają przycisk na domofonie przy furtce i wchodzą na teren posesji. Pracownik odbierze dziecko od rodzica przed wejściowymi drzwiami do placówki. W razie jakichkolwiek trudności Rodzic będzie mógł wejść z dzieckiem na teren placówki, z zachowaniem bezpieczeństwa i procedur(zachowanie odstępu, jeden rodzic w szatni, rodzic w maseczce).
 17. Dzieci do placówki są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 18. Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 19. Codziennie przy odprowadzeniu dziecka, w wejściu budynku, oboje rodzice są zobligowani do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i innych warunkach przebywania dziecka w placówce.
  Wzór oświadczenia stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej Procedury.
 20. Przyprowadzanie dziecka do placówki jest zabronione, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 21. Placówka została zaopatrzona w termometry bezdotykowe do kontrolowania temperatury ciała dzieci i pracowników placówki.
 22. Przy wejściu do placówki osoba z kadry mierzy dziecku temperaturę bezdotykowym termometrem.
 23. Rodzice podpisują zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka w czasie jego przebywania w placówce.
 24. Jeśli jest jakiekolwiek podejrzenie, że dziecko jest chore, ma podwyższoną temperaturę (powyżej37°C) i może zarażać, nie zostanie przyjęte do placówki.
 25. Rodzice są zobowiązani natychmiast zawiadomić dyrektora placówki o stwierdzeniu zakażenia Covid-19 u dziecka. Dyrektor placówki niezwłocznie poinformuje mailowo wszystkich innych rodziców i kadrę o zaistniałej sytuacji.
 26. Dyrektor placówki natychmiast poinformuje Inspektora Sanitarnego o stwierdzonym zakażeniu i podjętych przez placówkę działaniach, celem ustalenia sposobu postępowania, ewentualnej decyzji co do koniecznych zmian w organizacji pracy placówki i okresu tych zmian.
 27. W przypadku, kiedy dziecko jest przyprowadzone do placówki po przebytej chorobie zakaźnej, niezbędne jest przedstawienie kadrze aktualnego zaświadczenia od lekarza, stwierdzającego, iż dziecko jest zdrowe i może uczestniczyć w zajęciach przedszkolnych bez najmniejszego zagrożenia dla innych.
 28. W zależności od możliwości dyrektor placówki zapewnia jak najmniejszą rotację kadry.
 29. W placówce pracują wyłącznie osoby zdrowe.
 30. W jednej wyznaczonej stałej sali przebywa tylko jedna ustalona grupa dzieci z tymi samymi opiekunami.
 31. Dzieci z poszczególnych ustalonych grup nie mają ze sobą kontaktu.
 32. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz kadrą.
 33. W jednej ustalonej grupie przebywa od 12-ga do 14-ga dzieci w zależności od wielkości sali.
 34. Kadra dba o powierzoną jej salę w zakresie utrzymania czystości i zapewnia dzieciom higieniczne i bezpieczne warunki, w tym wietrzy salę co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć i prowadzi gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach; minimum dwa razy dziennie, myje, dezynfekuje i ozonuje zabawki, pomoce oraz inne przedmioty i sprzęty używane przez dzieci.
 35. Kadra regularnie przypomina dzieciom o podstawowych zasadach higieny, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, o odpowiednich sposobach zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania oraz wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikaty przekazywane są w pozytywnej formie, aby wytworzyć w dzieciach poczucie odpowiedzialności, a nie lęku.
 36. Kadra troszczy się o higienę dzieci, ich mycie rąk wodą z mydłem w różnych sytuacjach wynikających z rytmu dnia, a w szczególności po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, czy po skorzystaniu z toalety.
 37. W trakcie pobytu w placówce odstępuje się od mycia zębów przez dzieci.
 38. Dzieci podczas pobytu w placówce korzystają z placu zabaw, z wyłączeniem piaskownicy oznaczonej taśmą zabezpieczającą, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości oraz zmianowości grup.
 39. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren palcówki.
 40. Kadra i rodzice kontaktują się telefonicznie i mailowo.
 41. W placówce organizowane są zajęcia dydaktyczne.

Załączniki do procedury: